Курсы подготовки к ЦТ по белорусскому языку

Не можете определить свой уровень или сомневаетесь? Пройдите тест

Что вы будете изучать

Наши курсы подготовки к ЦТ помогают углубить и систематизировать школьные знания. Программа разработана на основе актуальной спецификации РИКЗ и включает в себя изучение теории, решение пробных тестов, а также разбор типичных ошибок на репетиционном и централизованном тестировании.

Подготовка к ЦТ по белорусскому языку

Насыщенная программа для учеников 10-11 классов, направленная на систематизацию школьных знаний и достижение высоких баллов на ЦТ

понедельник/среда 16:20
128 рублей в месяц

Преподаватель по белорусскому языку

Роговенко Евгений Викторович

Подготовку к ЦТ проводит с 2010 г.

Что входит в программу курсов по подготовке к
ЦТ по белорусскому языку

Фанетыка. Арфаэпія. Графіка. Арфаграфія

Фанетыка як навука. Фанетычная сістэма беларускай мовы. Класіфікацыя гукаў. Узаемадзеянне гукаў у моўнай плыні. Фанетычныя законы беларускай мовы Арфаэпія. Нормы беларускага літаратурнага вымаўлення. Склад. Складападзел. Націск. Арфаграфія. Напісанні, заснаваныя на фанетычным і марфалагічным прынцыпах Правапіс о, э — а (ы); е, ё — я. Галосныя ў складаных словах. Правапіс спалучэнняў зычных у словах іншамоўнага паходжання Правапіс у — ў. Адлюстраванне па пісьме дзекання і цекання, пажаўжэння зычных Правапіс прыстаўных галосных і зычных. Правапіс мяккага знака і апострафа Ужыванне вялікай літары

Лексіка. Стылістыка

Слова як адзінка мовы. Лексічная спалучальнасць слоў. Лексічнае і граматычнае значэнне слова. Адназначныя і мнагазначныя словы. Амонімы. Размежаванне аманіміі і мнагазначнасці. Сінонімы. Антонімы. Устойлівыя выразы — фразеалагізмы, перыфразы. Паняцце пра тэкст. Віды і сродкі сувязі сказаў у тэксце. Тыпы тэкстаў. Функцыянальныя стылі беларускай мовы. Жанры стыляў. Паняцце пра стылістычную норму

Сінтаксіс і пунктуацыя

Словазлучэнне. Спосабы сувязі слоў у словазлучэнні. Асаблівасці дапасавання і кіравання ў беларускай мове Граматычная аснова сказа. Спосабы выражэння дзейніка і выказніка. Сказы адна- і двухсастаўныя. Тыпы аднасастаўных сказаў. Працяжнік паміж дзейнікам і выказнікам. Каардынацыя дзейніка і выказніка ў ліку і родзе Аднародныя члены сказа. Аднародныя і неаднародныя азначэнні. Сказы з некалькімі радамі аднародных членаў. Знакі прыпынку ў сказах з аднароднымі членамі (у тым ліку і з абагульняльным словам) Адасобленыя члены сказа. Адасабленне азначэнняў, прыдаткаў, акалічнасцей, дапаўненняў; далучальных і ўдакладняльных членаў сказа) Зваротак. Параўнальны зварот. Знакі прыпынку ў сказах са звароткам і параўнальным зваротам Пабочныя і ўстаўныя канструкцыі, іх размежаванне, знакі прыпынку пры іх Складаныя сказы. Віды складаных сказаў Знакі прыпынку ў складаназлучаным сказе. Спосабы сувязі прэдыкатыўных частак складаназалежнага сказа. Знакі прыпынку ў складаназалежным сказе, у тым ліку ў сказе з некалькімі даданымі. Адносіны паміж часткамі складанага бяззлучнікавага сказа. Знакі прыпынку ў складаным бяззлучнікавым сказе. Знакі прыпынку ў складаным сказе з рознымі відамі сувязі частак. Спосабы перадачы чужой мовы. Знакі прыпынку ў сказах з простай мовай.

Марфалогія і правапіс

Назоўнік як часціна мовы. Лексіка-граматычныя разрады назоўнікаў. Лік і род назоўнікаў. Скланенне назоўнікаў. Правапіс склонавых канчаткаў і чуфіксаў назоўнікаў. Рознаскланяльныя і нескланяльныя назоўнікі. Дапасаванне ў словазлучэннях з нескланяльнымі назоўнікамі Прыметнік як часціна мовы. Ступені параўнання якасных прыметнікаў. Склонавыя канчаткі прыметнікаў. Правапіс суфіксаў прыметнікаў Лічэбнік як часціна мовы. Ужыванне і правапіс лічэбнікаў Займеннік як часціна мовы. Ужыванне займеннікаў. Скланенне і правапіс займеннікаў Дзеяслоў як часціна мовы. Граматычныя катэгорыі дзеяслова. Правапіс асабовых канчаткаў Асобыя формы дзеяслова — дзеепрыметнік і дзеепрыслоўе. Ужыванне, утварэнне і правапіс дзеепрыметнікаў і дзеепрыслоўяў Прыслоўе як часціна мовы. Ступені параўнання прыслоўя. Правапіс прыслоўяў і спалучэнняў слоў, блізкіх да іх Ужыванне і правапіс часціц не, ні

Склад слова і правапіс.

Склад слова. Марфемы, іх прызначэнне. Аснова і канчатак. Корань слова. Аднакаранёвыя словы і формы аднаго слова. Аманімія каранёў Правапіс прыставак. Правапіс і, ы, й пасля прыставак Правапіс зычных на стыку марфем (прыстаўкі і кораня, кораня і суфікса) Правапіс складаных слоў (назоўнікаў і прыметнікаў) Асноўныя спосабы словаўтварэння ў беларускай мове

Готовы начать обучение или хотите узнать подробности?

Оставьте заявку и мы свяжется с вами в течение 5 минут

Почему мы:

Честные цены на обучение, доступные каждому, пробное занятие на выгодных условиях

Оценка первоначального уровня знаний и предоставление персонального плана обучения

Современная методика преподавания, направленная на развитие разговорных навыков

Гарантированный рост уровня английского, независимо от возраста и текущих знаний

Найдите подходящий
для себя курс

Beginner

Изучите алфавит, счет и базовую лексику. Освоите правила чтения и произношения узнаете основные правила грамматики , научитесь строить предложения. Сможете поддержать простой диалог на повседневные темы

4-6 месяцев
3-6 часов в неделю
от 128 рублей в месяц

Elementary

Закрепите правила грамматики. Расширите словарный запас и улучшите произношение. Сможете объясниться в большинстве бытовых ситуаций.

4-6 месяцев
3-6 часов в неделю
от 128 рублей в месяц

Pre-Intermediate

Разовьёте навык восприятия иностранной речи на слух. Научитесь понимать тексты с незначительным объёмом незнакомой лексики. А также сможете довольно свободно общаться на разговорные темы

4-6 месяцев
3-6 часов в неделю
от 128 рублей в месяц

Intermediate

Обогатите словарный запас фразовыми глаголами и идиомами. Сможете поддержать беседу в любой ситуации, прочитать и написать текст без помощи словаря.

5-7 месяцев
3-6 часов в неделю
от 128 рублей в месяц

Upper-Inermediate

Углубите знания грамматики, освоите профессиональную лексику. Сможете бкгло разговаривать с носителями языка и читать неадаптивные тексты

5-7 месяцев
3-6 часов в неделю
от 128 рублей в месяц

Оставьте свои контактные данные

Наши менеджеры свяжутся с вами
в течение 5 минут